Cardul naţional de asigurări de sănătate

Începând cu data de 01 Iunie 2015, cardul naţional de sănătate va deveni unicul sistem de validare şi decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Cardul de sănătate, numit oficial Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (C.E.A.S.), este un proiect de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. El va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem - sistemul se numeşte oficial Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (P.I.A.S).

Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului.
Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii :

 • Numele şi prenumele asiguratului
 • Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, numit oficial Codul de Idenitificare (C.I.D.)
 • Data naşterii
 • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Poza cardului de asigurări de sănătate, faţă

Faţă

Poza cardului de asigurări de sănătate, spate

Spate

Activarea cardului de sănătate

Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator), la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului P.I.N. iniţial al cardului (care este 000) cu un cod P.I.N. din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie sa îl divulge. Codul P.I.N. rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.

Utilizarea cardului de sănătate

Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul P.I.N.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul de servicii medicale sau farmaceutice dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.
Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Atenţionare !
Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei ţări din spaţiul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui Card European de asigurări Sociale de Sanatate (C.E.A.S.S.)
sursa informaţiilor de până acum este : Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.

Reglementări privind utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate

Au fost stabilite reglementări privind utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate, astfel :

 1. În asistenţa medicală primară, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază.
 2. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.
 3. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, astfel :
  • pentru consultaţii şi proceduri în cabinet, la momentul acordării
  • pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament sau fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament
 4. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază.
 5. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel :
  • pentru serviciile medicale paraclinice - analize de laborator, prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizoriilor de investigaţii paraclinice, cu excepţia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie şi citologie dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate pe biletul de trimitere, se utilizează cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigaţii paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere împreună cu alte analize de laborator, se utilizează cardul la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie şi citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoţite de biletele de trimitere fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
  • pentru serviciile medicale paraclinice - investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor prevăzute în pachetul de bază.
 6. În asistenţa medicală spitalicească, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel :
  • pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii :
   • la internare în spital dacă criteriul la internare este urgenţa medico-chirurgicală.
   • la externarea din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare ca şi caz transferat.
   • la externare pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.
  • pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă (Camera de gardă, Unitatea de primiri urgenţe U.P.U., Camera de primiri urgenţe C.P.U.) care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii sau ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.
sursa : REFERAT de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400 din 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 şi 2015

Vă rugăm să consultaţi lista de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, oferite de Centrul nostru.